Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

1. Gyldighet
Disse salgs- og leveringbetingelser gjelder for alle tilbud, salg og leveranser med mindre annet er skriftlig avtalt.
Salgs- og leveringbetingelser, som måtte vøre påtrykt ordrebekreftelsen, eller hvor kunden på annen måte henviser, har kun gyldighet såfremt dette utrykkelig angis i vår ordrebekreftelse.

2. Produktinformasjon
Alle opplysninger om vekt, dimensjoner og kvalitet samt tekniske og andre data som fremgår av kataloger, prospekter og annet reklamemateriale er veiledende, og kun bindende i det omfang de uttrykkelig inngår som en del av partenes avtale.

3. Tilbud
Alle priser gis med forbehold om råvare- og valutakursendring, leveringstid med forbehold om mellomsalg og endring av leveringtid fra verk. Sender seger skriftlig tilbud, som ikke angir spesiell akseptfrist, bortfaller tilbudet såfremt aksept ikke er kommet frem til selger innen 2 uker fra tilbudets dato.

4. Kvalitet
Kjøper er ansvarlig for at de tekniske data og materialet i sin helhet egner seg for hans behov. Sertifikat medfølger kun etter avtale. Selger kontrollerer at sertifikatet dekker det leverte behov, men kontrollerer ikke sertifikatets opplysninger.

5. Kvantum
For den leverte totalmende forbeholdes en margin på pluss/minus 10% av det spesifiserte kvantum.
Beregning av vekt, stykk eller lengeangivelse skjer i henhold til ordrebekreftelsen.

6. Ordre og avtaler
En ordre må, for å være bindende for selger, bekreftes skriftlig av denne, og kun selgers salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for ordrens effektuering. Såfremt kjøper har innsigelse med ordrebekreftelsens innhold, skal disse foreligge skriftlig, og være selger i hende senest en uke etter ordrebekreftelsens dato.

7. Priser og levering
Ved salg fra lager gjelder de priser og betalingbetingelser som fremgår av selgers til enhver tild gjeldende prisliste eks. mva. Levering skjer av selgers adresse. Frak. som kjøper skal betale,, skal alltid faktureres denne og ikke betales kontant ved mottakelsen.

8. Fakturering
Som fakturadato regnes den dag varen sendes fra selgers lager. Ved verksleveranser regnes dagen for risikoens overgang i henhold til de avtalte handelstermer.

9. Betaling
Betaling skal være selger i hende den dato fakturaen angir som siste rettidige betalingsdato. Såfremt en sådan ikke er angitt, skal betaling skje kontant ved levering. Selger forbeholder seg dog retten tl å endre betaingsbetingelsene i tilfeller der selger kommer i besittelse av opplysninger som viser at kjøpers betalingsevne er svekket. Såfremt leveringen utsettes på grunn av kjøpers forhold, er kjøper med mindre selger skriftlig meddeler kjøper noe annet - likevel forpliktet til å foreta enhver betaling til selger, som om leveringen skjedde til avtalt tid. Hvis betalingen skjer etter forfallsdag, er selger berettiget til å regne renter av den til enhver tid værende restgjelden fra fortallsdagen med den rente som til enhver tid er angitt på fakturaen. Kjøper er ikke berettiget til å motregne med eventuelle motkrav på selger, som ikke er skriftlig godkjent av selger, og har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art.

10. Verkslevering
Ved verkslevering må spesifikasjon fra kjøper foreligge innen avtalt tid. Hvis ikke har selgeren rett til, etter først å ha varslet kjøperen, å heve avtalen og/eller kreve erstatningfor dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste, dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende verk. Ved verksleveringer gjelder i tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelsene, også verkets salgsbetingelser. Hvis betingelser utover dette skal gjelde, må det avtales særskilt.

11. Eiendomsforhold
Selger forbeholder seg med de begrensninger som følger av ufravikelige rettsregler eiendomsretten til det solgte, inntil hele kjøpesummen med tillegg av påløpte kostnader er betalt til selger eller til den han har tiltransportert sin rett.

12. Levering
Levering skjer fra selgers adresse, uansett om selger ved egne folk eller ved tredjemann i henhold til særskilt avtale med kjøper bringer det solgte til kjøper. Leveringstiden er fastsatt av selger etter beste skjønn i overensstemmelse med de forhold som foreligger ved tilbudets fremsettelse/avtalens inngåelse. Ved salg av lager-/standardvarer betraktes en forsinkelse av leveringstiden med 30 dager på grunn av forhold i enhver henseende som rettidig levering, slik at kjøper ikke av den grunn kan utøve noen beføyelse ovenfor selger med mindre annet er avtalt. Ved salg av individuelt tilvirkede varer er selger ikke ansvarlig for noen form for forsinkelse uansett varighet, slik at kjøper av den grunn kan utøve noen beføyelser ovenfor selger. Hver av partene er dog ansvarsfritt berettiget til å annullere avtalen, såfremt forsinkelsen overstiger tre måneder. Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes at selger er i en situasjon som anngitt i pkt. 17 (Ansvarsbegrensning), utsettes leveringstiden med den tiden som hindringen varer, idet begge parter skal være berettiget til ansvarsfritt å annullere avtalen, når hindringen har vart mar enn tre måneder.
Nærværende bestemmelse finner anvendelse uansett om årsaken til forsinkelsen inntreffer før eller etter utløpet av den avtalte leveringtid. Selger skal i ovennevnte tilfelle uten ugrunnet opphold meddele kjøper om endringer i leveringtiden.

13. Emballasje
Emballering skjer for kjøpers regning, med mindre det utrykkelig fremgår at dette er inkludert i prisen

14. Avbestilling
Ved avbestilling av leveranser er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs for kostnader med avbestillingen.

15. Produktendringer
Selger forbeholder seg retten til, uten varsel, å foreta endringer i avtalte spesifikasjoner, hvis dette kan skje uten ulempe for kjøper.

16. Mangler og reklamasjon
Ved levering skal kjøper straks foreta en slik undersøkelse av det solgte som normal forretningsskikk krever, og som er normalt i bransjen.
Foreligger det mangler kan selger innen rimelig tid velge å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.
Skjer en slik avhjelpning eller omlevering ikke innen rimelig tid, er kjøper berettiget til å heve avslag i kjøpesummen eller kreve erstatning.
Hvis kjøper vil påberope seg en mangel skal han straks etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, gi selger skriftlig meddelse herom, samt anføre hva mangelen består av. Ved reklamasjoner vedrørende varenes kvalitet må det vedlegges prøver av tilstrekkelig mengde til sikker bedømmelse av reklamasjonens berettigelse. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende.
Har kjøper ikke innen seks måneder etter leveringdato påberopt seg mangler overfor selger, kan han ikke senere gjøre den gjeldende. Hvis selgeren har avhjulpet eller omlevert det solgte, gjelder ikke selgersmangelansvar mer enn et år fra den opprinnelige leveringsdato.
Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.

17. Ansvarsbegrensning
Erstatningskravet overfor selger kan ikke i noe tilfelle overstige fakturabeløpet for den solgte varen. Selger hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap i forbindelse med avtalen, herunder indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangler ved det solgte, eller for skade eller tap som måtte oppstå for kjøperen som er en følge av varens videre anvendelse, eller for annet konsekvensansvar.
Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for selger, såfremt de forhindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen som partene ikke er herre over, såsom brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører, som skyldes noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter. Omstendigheter som nevnt som var inntruffet før tilbudet var gitt/avtalen var inngått, medfører kun ansvarsfrihet såfremt deres innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses på dette tidspunkt.
Det påhviler selger uten ugrunnet opphold skriftlig å underrette kjøper, dersom det inntreffer omstendigheter som nevnt.

18. Produktansvar
Selger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller andre som han har ansvar for. Selger er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre. Selger er ikke asvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap. I den utstrekning selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i samme omfang som selgerens ansvar er begrenset etter de tre foregående setninger. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punk, skal denne part straks underrette den andre om dette.
Selger og kjøer er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade, som påståes forårsaket av leveransen. Disse begrensningene i selgers ansvar gjelder ikke hvis han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

19. Returvarer
Varer mattas kun i retur etter en forutgående avtale mellom kjøper og selger.
Med mindre annet er avtalt, er det en betingelse for kreditering av returnerte varer at disse er i ubeskadiget stand og for verks-/fabrikkemballerte matrerialers vedkommende, at disse er i orginal, ubrutt emballasje. Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra selgers side, blir returkostnadene fratrukket i kreditnota.

20. Tvister
Enhver uoverensstemmelse mellom partene avgjøres ved domstolene etter norsk lov.