Generelle betingelser for salg og levering

Du kan laste ned Alumecos  generelle salgs- og leveringsbetingelser ved å klikke på lenken til høyre. Innholdet i Alumecos generelle salgs- og leveringsbetingelser vises nedenfor:


 

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle betingelser for salg og levering ("Standardvilkår") gjelder for alle leveranser av produkter ("Produkter") fra Alumeco A/S eller tilknyttede selskap (“Selger”), til alle kunder (“Kjøper”), hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Tilknyttede selskaper er selskaper som direkte eller indirekte er kontrollert av Alumeco A/S gjennom aksjeinnehav eller stemmerettigheter.

1.2 Enhver modifikasjon eller avvik fra disse Standardvilkår, som kan være oppført i Kjøpers ordre eller lignende må aksepteres skriftlig av Selger.

1.3 Kjøpers godkjennelse av Produkter som sendes eller leveres, eller Kjøpers mottak av Produkter, skal anses som aksept av disse Standardvilkår.

 

2. Produktinformasjon

2.1 Enhver produktinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, vektdimensjoner, kvalitet, tekniske og andre data som fremkommer av katalog, beskrivelse, prospekter, annonse etc., og uavhengig av om informasjon er gitt skriftlig, muntlig, elektronisk, online eller via nedlasting, skal bare anses som informativ og skal kun være bindende i den grad Selger eksplisitt henviser til det i et tilbud eller en ordrebekreftelse. Spesifikke krav fra Kjøper er kun bindende hvis Selger bekrefter slike krav skriftlig.

 

3. Priser og bestilling

3.1 Priser for Produkter er eksklusiv mva. og andre skatter eller avgifter. Selger forbeholder seg retten til å regulere de avtalte priser for ikke-leverte Produkter i tilfelle av valutakursendringer, økninger i materiale, økninger i underleverandørers priser, forandringer i tollavgifter, forandringer i arbeidslønn, statlige inngrep eller tilsvarende situasjoner, hvor Selger har begrenset eller ingen kontroll.

3.2 Hvis Selger leverer et skriftlig tilbud som ikke spesifiserer en bestemt frist for aksept, vil tilbudet utløpe hvis Selger ikke har mottatt aksept innen 7 dager fra datoen for tilbudet ("akseptfrist").

3.3 Kjøper kan ikke overføre et tilbud til en tredjepart.

 

4. Ordrebekreftelse/aksept av tilbud

4.1 En ordre i henhold til disse Standardvilkår anses som Kjøpers tilbud om å kjøpe Produkter. Selger skal ikke anses for å ha akseptert en ordre før Kjøper har mottatt Selgers skriftlige eller elektroniske aksept av ordren i form av en ordrebekreftelse. Selger skal ikke anses for å ha inngått en bindende avtale hvis ikke Selger har mottatt en skriftlig og samsvarende aksept fra Kjøper på et tilbud fra Selger innen akseptfristen.

4.2 Hvis Kjøper gjør innvendinger mot innholdet av ordrebekreftelsen, skal slik innvending gis skriftlig og være mottatt av Selger innen 48 timer etter tidspunktet for ordrebekreftelsen.

 

5. Kvalitet

5.1 Kjøper er ansvarlig for å sikre at de tekniske data og materialet som helhet er egnet for Kjøpers behov; Selger er derfor ikke ansvarlig for Produkters egnethet for Kjøpers tiltenkte formål.

5.2 I den grad det er en europeisk ("EU") standard for et gitt produkt, må Selgers Produkter være i samsvar med slik standard.

5.3 Sertifikater er bare inkludert hvis partene har avtalt dette. I den grad sertifikater er inkludert, gjelder Selgers garantier kun informasjon i sertifikatet i den grad det spesifikt gjelder for deler produsert av Selger.

 

6. Mengde

6.1 For den totale leverte mengde, er en toleransemargin på +/- 10 % av den spesifiserte mengde reservert.

6.2 Enhver beregning etter vekt, stykke eller lengdeindikasjon gjøres i samsvar med bransjestandarder.

 

7. Betaling og vilkår

7.1 Betaling skal skje i samsvar med betalingsbetingelsene fastsatt av Selger i ordrebekreftelsen. Hvis slike betalingsbetingelser ikke har blitt fastsatt, skal betaling skje forskuddsvis.

7.2 Det påløper renter fra forfallsdato til den høyeste tillatte satsen i henhold til gjeldende rett.

7.3 For det tilfelle at Kjøpers evne til å betale blir svekket, forbeholder Selger seg retten til å forandre betalingsvilkårene og/eller tilbakeholde leveranser på ethvert tidspunkt.

7.4 Alle Selgers tilknyttede selskap har rett til å motregne deres egne krav mot Kjøper i ethvert av Kjøpers krav mot ethvert av Selgers tilknyttede selskaper. 

7.5 Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde noen del av kjøpesummen på grunnlag av noen form for motkrav.

7.6 Hvis en leveranse suspenderes grunnet omstendigheter på Kjøpers side, skal Kjøper foreta betaling til Selger som om leveranse hadde skjedd til avtalt tid, hvis ikke annet formidles skriftlig fra Selger til Kjøper.

7.7 Ingen grunnlag for mangel gir Kjøper rett til å tilbakeholde betaling for leveranser.

 

8. Salgspant

8.1 Selger har full eiendomsrett og salgspant til varene frem til hele kjøpesummen og alle påløpte kostnader har blitt betalt til Selger eller en cesjonar. Salgspantet er bare begrenset av regler gitt etter preseptorisk lovgivning.  

8.2 Ved konvertering eller behandling av de solgte Produkter, skal Selgers salgspant gjelde for konverterte eller behandlede produkter i en grad som tilsvarer verdien av det solgte Produktet. 

 

For alle leveranser til Tyskland skal følgende (nye) punkt 8 i sin helhet erstatte ordlyden i (den gjeldende) punkt 8 "Salgspant":

 

8.1 Produktene skal forbli Selger sin eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt til Selger eller en cesjonar. I tilfelle av avtalebrudd fra Kjøpers side; inkludert, men ikke begrenset til manglende betaling, har Selger rett til å overta besittelsen av Produktene.

8.2 Kjøper skal håndtere Produktene med omhu, opprettholde passende forsikring for Produktene, og, i nødvendig utstrekning, vedlikeholde og gi Produktene service.

8.3 Frem til hele kjøpesummen har blitt betalt, og i tilfelle Produktene blir underlagt tredjeparts rettigheter eller andre heftelser, skal Kjøper umiddelbart varsle Selger skriftlig om dette.

8.4 Kjøper kan kun videreselge Produkter underlagt salgspant i dette punkt 8 i sin vanlige virksomhet. For dette tilfellet tildeler Kjøper herved alle krav som oppstår som følge av slikt videresalg, enten Produktene har blitt behandlet eller ikke, til Selger. Til tross for Selgers rett til å kreve direkte betaling, har Kjøper rett til å motta betaling på de tildelte kravene. Til dette aksepterer Selger å ikke kreve betaling på de tildelte kravene i den utstrekning Kjøper oppfyller alle forpliktelser for betaling og ikke blir underlagt konkursbehandling eller tilsvarende, eller annen betalingsstans. 

 

9. Leveranse

9.1 Leveransen skal være Ex Works (Incoterms 2020) til den oppgitte destinasjonen i Selgers tilbud, eller, hvis aktuelt, ordrebekreftelsen.   

9.2 Leveringstiden er oppgitt i Selgers tilbud, eller hvis aktuelt, ordrebekreftelsen.

9.3 Leveringstiden begynner å løpe fra tidspunktet for Selgers ordrebekreftelse, men ikke tidligere enn datoen Selger har mottatt spesifikasjoner, inkludert godkjente tegninger som indikerer målinger og dimensjoner. Hvis slike spesifikasjoner ikke er mottatt på datoen for ordrebekreftelsen, skal leveringstiden løpe fra datoen Selger har mottatt disse.

9.4 En forsinkelse av leveringstiden med 3 (tre) arbeidsdager som skyldes Selgers forhold, skal i alle tilfeller betraktes som rettidig levering.

9.5 Hvis Selger ikke leverer lager- og standardprodukter innen en spesifikk leveringsdato, har Kjøper rett til å skriftlig fastsette en rimelig endelig tidsfrist på minimum 5 (fem) arbeidsdager. Hvis levering ikke har skjedd innen slik endelig tidsfrist fastsatt av Kjøper, har Kjøper rett til å skriftlig terminere den leveransen eller delleveransen det gjelder.

9.6 Hvis Kjøper terminerer leveransen eller delleveransen i samsvar med punkt 9.5, har Kjøper rett til å kjøpe en tilsvarende leveranse fra en tredjepart og kreve refusjon av tilleggskostnadene fra Selger. Selgers ansvar for å dekke slike kostnader eller enhver annen kostnad til Kjøper relatert til skade skal ikke overstige det fakturerte beløp av den originale leveransen eller delleveransen fra Selger.

9.7 Hvis Selger ikke leverer Produktet innen den endelige spesifiserte tidsfristen som fastsatt i punkt 9.5, er begge parter forpliktet til å samarbeide for å sikre en tilfredsstillende løsning for begge parter for å sikre levering.

9.8 Hvis leveranseforsinkelsen skyldes at Selger er i en situasjon som spesifisert i punkt 16 "Force majeure", er leveringstiden suspendert så lenge situasjonen vedvarer.

9.9 Selger skal under enhver omstendighet varsle Kjøper om en endring i leveringstiden uten ugrunnet forsinkelse etter å ha blitt klar over forsinkelsen.

 

10. Emballasje/forpakning

10.1 Emballasje/forpakning, inkludert paller, foretas for Kjøpers regning, med mindre det uttrykkelig er oppgitt at dette er inkludert i prisen.

10.2 Emballasje/forpakning og paller skal kun returneres når dette er særskilt avtalt.

 

11. Avbestilling og endringer

11.1 En bestilling kan ikke kanselleres eller endres hvis ikke Selger har gitt en skriftlig godkjennelse av dette ikke senere enn 10 (ti) arbeidsdager etter datoen for ordrebekreftelsen.

11.2 Kjøper skal erstatte Selger for enhver kostnad eller tap forårsaket av slik kansellering. Samlede kostnader og tap skal aldri være mindre enn 10 % av den avtalte kjøpsprisen for de kansellerte Produktene ex. mva.

 

12. Produktendringer

12.1 Selger forbeholder seg retten, uten varsel, til å gjøre endringer i de avtalte spesifikasjoner hvis dette kan gjøres uten betydelig ulempe for Kjøper.  

 

13. Undersøkelsesplikt og krav

13.1 Ved mottak skal Kjøper umiddelbart foreta slik undersøkelse av de solgte Produkter, som hensiktsmessige forretningsformål krever. Hvis leveransen er utilstrekkelig eller mangelfull, skal Kjøper umiddelbart varsle Selger. 

13.2 I tilfelle av transportskader eller andre synlige skader, må de aktuelle skadene dokumenteres ved å notere dette på fraktbrevet ved mottak av Produktene.

13.3 Hvis Kjøper senere blir oppmerksom på mangler som, til tross for grundige undersøkelser, ikke kunne vært avdekket ved levering, skal Kjøper umiddelbart gi beskjed til Selger etter å ha avdekket slike mangler.

13.4 Uavhengig av punkt 13.3 kan ikke Kjøper fremsette krav om mangler senere enn 6 (seks) måneder etter levering.

13.5 Hvis Kjøper ikke umiddelbart gir beskjed til Selger som angitt i dette punkt 13, skal ikke Kjøper ha anledning til å fremme noe krav mot Selger for de aktuelle mangler.

 

14. Ansvar for mangler

14.1 I tilfelle av et berettiget og rettidig krav i henhold til disse Standardvilkår, kan Selger etter eget valg utbedre mangelen ved omlevering eller reparasjon. Slik utbedring skal skje uten ugrunnet opphold og skal fullføres innen rimelig tid. Utbedring gjøres vanligvis på det stedet der det defekte/mangelfulle Produktet er, med de unntak som fremgår av dette punkt 14. Kjøper skal sende den defekte del eller Produktet til Selger på forespørsel, og Kjøper er ansvarlig for riktig emballasje og frakt av den defekte del eller Produktet. Hvis utbedring har skjedd, har ikke Kjøper ytterligere krav mot Selger for det mangelfulle Produktet. Selger skal få eierrettigheter til Produkter som har blitt erstattet/returnert.

14.2 Kjøper skal bære merkostnadene relatert til reparasjon av mangler og pådratt av Selger som en følge av at det mangelfulle Produktet befinner seg på et annet sted enn leveringsstedet. Hvis en demontering eller montering medfører forstyrrelser/inngrep mot noe annet enn Produktene, skal arbeidet og relaterte kostnader skje for Kjøpers regning.

14.3 For det tilfelle at en klage fra Kjøper ikke er berettiget, skal ethvert arbeid, utført leveranse eller andre utgifter pådratt Selger knyttet til utbedring, bli kompensert av Kjøper.

14.4 Hvis Selger ikke oppfyller sine utbedringsforpliktelser innen rimelig tid har Kjøper rett til å skriftlig fastsette en rimelig endelig tidsfrist for utbedring på minimum 10 (ti) arbeidsdager. I den grad utbedring ikke har blitt foretatt innen tidsfristen, kan Kjøper etter eget valg: 1) bestille nye deler/Produkter for Selgers regning, men for Kjøpers egen risiko, forutsatt at Kjøper gjør dette på en rimelig og rettferdig måte og at kostnadene ikke overstiger prisen som Kjøper opprinnelig betalte Selger for det aktuelle Produktet/Produktdelen; eller 2) kreve en pro rata reduksjon på maksimalt      15 % av den avtalte kjøpsprisen for det aktuelle Produktet/Produktdelen. Når mangelen er så betydelig at den i vesentlig grad fratar Kjøper fordelen av avtalen med hensyn til Produktet eller en vesentlig del av det, kan Kjøper si opp avtalen med skriftlig varsel til Selger med hensyn til den del av Produktet som ikke kan benyttes som tilsiktet av partene som en konsekvens av mangelen.

14.5 Hvis Kjøper sier opp delavtalen i henhold til punkt 14.4, kan Kjøper kreve kompensasjon for Kjøpers kostnader relatert til et dekningskjøp. En slik kompensasjon kan imidlertid ikke overstige den opprinnelige prisen som Kjøper betalte Selger for den aktuelle delavtalen.

14.6 Selgers ansvar gjelder i 12 (tolv) måneder fra leveringsdatoen. For returnerte, erstattede eller reparerte deler, gjelder Selgers ansvar for mangler i 12 (tolv) måneder fra datoen for kompensasjonsleveransen, erstatningen eller reparasjonen, men ikke mer enn 24 (tjuefire) måneder fra den opprinnelige leveringsdatoen.

 

15. Ansvarsbegrensning

15.1 Selger skal kun være ansvarlig for dokumenterte direkte tap. Selger er derfor ikke ansvarlig for noen av de følgende typer tap eller skade som kan oppstå fra eller i forbindelse med en avtale dekket av disse Standardvilkår: 1) ethvert tap som følge av tap av produksjon, fortjeneste, inntekter, goodwill eller forventet besparelse, eller 2) ethvert tap eller ødeleggelse av data; eller 3) enhver annen følgeskade eller indirekte tap som følge av forsinkelser eller mangler ved de solgte Produkter.

15.2 Selgers ansvar for tap eller skade som følge av eller i fortsettelse av en avtale underlagt disse Standardvilkår er begrenset til den totale summen fakturert av Selger til Kjøper for den aktuelle avtalen.

15.3 Begrensningene i punkt 15.1 og 15.2 gjelder ikke for det tilfelle at Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

15.4 Selger kan ikke holdes ansvarlig for råd gitt til Kjøper i forbindelse med tegninger eller utarbeidelse av prosjekter.

 

16. Force majeure

16.1 De følgende omstendigheter skal innebære fritak fra ansvar, hvis de hindrer Selger fra å oppfylle avtalen eller gjør ytelsen urimelig tyngende for Selger: arbeidskonflikter og enhver annen omstendighet utenfor Selgers rimelige kontroll, som brann, krig, terrorisme, mobilisering eller uforutsette militære hendelser av tilsvarende størrelse, rekvisisjon, inndragninger, valutabegrensninger, opprør og uro, internasjonal blokade, mangel på transportmuligheter, generell produkt-nedsettelse, energibegrensninger, ekstraordinære inngrep av EU myndigheter eller andre myndigheter, offentlige forskrifter, pandemier og manglende eller forsinkede leveranser fra underleverandører på grunn av en av omstendighetene som omtalt i dette punktet. 

16.2 De i punkt 16.1 angitte omstendigheter som oppstår før innlevering av et tilbud eller avtale, skal bare frita Selger fra ansvar hvis en slik omstendighets innflytelse på utøvelse av avtalen ikke kunne forutsees på tidspunktet for avtalen.

16.3 Skulle de i punkt 16.1 angitte omstendigheter ramme Kjøper, skal Kjøper dekke Selgers kostnader relatert til sikring og beskyttelse av Produktet så lenge slik omstendighet vedvarer.

16.4 Hvis utførelsen av avtalen forhindres i mer enn 3 (tre) måneder på grunn av forhold som er omtalt i punkt 16.1, har partene rett til å kansellere den ikke-oppfylte del av avtalen uten noen kompensasjon.

16.5 Både Selger så vel som Kjøper er forpliktet til å informere den annen part uten ugrunnet opphold etter at en omstendighet i

henhold til punkt 16.1 inntreffer.

 

17. Produktansvar

17.1 Selger er ikke ansvarlig for skade på eiendom som er forårsaket av Produktet etter det har blitt levert og mens det er i Kjøpers eie. Selger skal heller ikke være ansvarlig for skade på produkter produsert av Kjøper eller på produkter som Kjøpers produkter utgjør en del av. Selger skal kun være ansvarlig for Produkter i den utstrekning slikt ansvar er gitt av gjeldende obligatoriske produktansvarsbestemmelser.

17.2 Selgers ansvar er begrenset som angitt i Punkt 15 "Ansvarsbegrensning".

17.3 Selger er kun ansvarlig overfor skadelidte; Kjøper kan derfor ikke fremme noe krav mot Selger for tap påført i forbindelse med krav om produktansvar fremmet mot Kjøper.

17.4 Hvis skadelidte fremsetter et krav om produktansvar mot Selger, forbeholder Selger seg retten til å kreve erstatning av Kjøper i den grad kravet ikke er forårsaket av mangler ved Produktet eller Selgers uaktsomhet.

17.5 Hvis en tredjepart fremmer et krav mot en av partene (Kjøper eller Selger) for produktansvar, skal den parten umiddelbart underrette den annen part om dette.

 

18. Returnerte produkter

18.1 Produkter kan bare returneres etter særskilt avtale med Selger.

18.2 Hvis retur av Produkter har blitt avtalt, jf. punkt 18.1, krediteres de returnerte Produkter hvis disse er i uskadet tilstand og for materialer som er produsert/ fabrikkpakket, når disse er i original ubrutt emballasje, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

 

19. Verktøy

19.1 Hvis avtalen med Selger innebærer betaling for produksjon av verktøy på en fabrikk, skal Kjøper kun få rett til å bruke slikt verktøy og skal ikke få noen form for eiendomsrett til verktøyet eller kunne kreve at verktøyet overleveres av anlegget. Slike verktøy skal oppbevares i minst 36 (trettiseks) måneder etter den siste produksjonen, hvoretter de kan bli destruert uten forvarsel på forespørsel fra Selger.

 

20. Forbud mot videresalg og bruk til visse formål

20.1 Kjøper garanterer at Selgers Produkter ikke skal brukes eller videreselges til formål som har noen tilknytning til kjemiske-, biologiske- eller atomvåpen, eller til missiler som er i stand til å bære slike våpen.

20.2 Kjøper garanterer at Selgers Produkter ikke skal selges til enkeltpersoner, selskaper eller andre organisasjoner, hvis Kjøper er kjent med eller mistenker at de har tilknytning til noen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet.

20.3 Selgers Produkter kan være underlagt eksportkontrollregler og kan derfor være underlagt salgsbegrensninger til land eller kunder som er underlagt eksport/import forbud. Kjøper skal overholde slike begrensninger ved videresalg av Selgers Produkter til disse landene eller kundene.

20.4 Kjøper skal ikke videreselge Selgers Produkter hvis det er noen tvil eller mistanke om at Produktene kan bli brukt til formål i strid med det som er angitt overfor.

20.5 Hvis Kjøper er kjent med eller mistenker at forholdene over har blitt brutt, skal Kjøper umiddelbart varsle Selger om dette. 

20.6 Kjøper skal i sin helhet erstatte Selger fullt ut for ethvert krav mot Selger som skyldes Kjøpers manglende overholdelse av punkt 20.1-20.5.

 

21. Internasjonale sanksjoner

21.1 Kjøper garanterer at Kjøper ikke bryter med sanksjoner utstedt av USA, EU eller FN, så vel som andre nasjonale og lokale sanksjonslover.

21.2. Kjøper garanterer at verken Kjøper, noen av Kjøpers datterselskaper eller morselskaper, noe medlem av Kjøpers ledelse eller andre ansatte hos Kjøper, overtrer, har krenket eller blir etterforsket for brudd på sanksjoner utstedt av USA, EU eller FN, så vel som andre nasjonale og lokale gjeldende lover.

21.3 Kjøper skal i sin helhet erstatte Selger fullt ut for ethvert krav mot Selger som skyldes Kjøpers manglende overholdelse av punkt 21.1 og 21.2.

 

22. Databeskyttelse

22.1 Selgers tilknyttede selskaper og Selgers underleverandører har rett til å behandle og dermed lagre personopplysninger om Kjøpers kontaktpersoner, inkludert navn og kontaktdetaljer. Selgers formål med å behandle slik informasjon er å kunne oppfylle Selgers forpliktelser overfor Kjøper, f. eks. i forhold til styring av kundeforhold og betalingstransaksjoner.

22.2 Selger skal benytte tilstrekkelige kontrakts- og tekniske tiltak for å sikre beskyttelse av personopplysninger. Selger vil lagre personopplysninger så lenge forretningsforholdet vedvarer.

22.3 Det generelle databeskyttelsesregelverket angir en rekke rettigheter i forhold til Selgers behandling av personopplysninger. Ytterligere informasjon finnes på Selgers hjemmeside eller ved å kontakte Selgers kontaktperson.

 

23. Delvis ugyldighet

23.1 For det tilfellet at en eller flere av bestemmelsene i disse Standardvilkår blir ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten, lovligheten eller håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene bli påvirket eller svekket.

 

24. Tvister

24.1 Kjøper så vel som Selger skal forsøke å løse eventuelle tvister og uenigheter i minnelighet.

24.2 Eventuelle tvister mellom partene i

forbindelse med avtalen og relaterte forhold skal avgjøres i henhold til bestemmelsene i Selgers land.

24.3 Tvister skal utelukkende løses av danske domstoler, og av domstolen i jurisdiksjonen hvor Selger har sitt forretningssted eller ved domstolen som Selger synes er mest fordelaktig for begge parter, f. eks. på grunn av saksbehandlingstiden.

 

Version 2021-09